Bài hát tiếng Nhật

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.

Độ khó: 05/18/18 05:30 Music
Độ khó: 05/18/18 05:24 Music
Độ khó: 05/18/18 06:08 Music
Độ khó: 05/18/18 04:34 Music
Độ khó: 05/18/18 03:42 Music
Độ khó: 05/17/18 04:55 Music
Độ khó: 05/17/18 05:09 Music
Độ khó: 05/17/18 04:16 Music

Độ khó: 05/17/18 04:44 Music
Độ khó: 01/18/18 05:12 Music
Độ khó: 01/18/18 04:52 Music

TUẦN NÀY XEM GÌ